Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές σε πλοία και πλωτές κατασκευές

22.58 

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης και επίλυσης των μαγνητικών κυκλωμάτων (στα οποία στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών) αξιοποιώντας τη μεθοδολογία επίλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η αρχή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, καθώς και τα ισοδύναμα κυκλώματα των μετασχηματιστών (ιδανικών και πραγματικών, μονοφασικών και τριφασικών, αυτό - μετασχηματιστών και των variac).Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται αφενός η κατασκευαστική δομή και αφετέρου οι βασικές αρχές λειτουργίας των κυριότερων ειδών στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών.Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται πληροφορίες λειτουργίας σύγχρονων τριφασικών μηχανών Εναλλασσομένου Ρεύματος (ΕΡ) ως γεννητριών και ως κινητήρων. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των σύγχρονων μηχανών και της συμπεριφοράς τους, όπως και στην επίλυση των κυκλωμάτων με σύγχρονες μηχανές.Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται πληροφορίες λειτουργίας ασύγχρονων τριφασικών μηχανών ΕΡ (που καλούνται και μηχανές επαγωγής). Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ασύγχρονων κινητήρων και της συμπεριφοράς τους, όπως και στην επίλυση των κυκλωμάτων με ασύγχρονες μηχανές.Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι μηχανές Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) που είναι οι πρώτες που αναπτύχθηκαν και οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες στη σύγχρονη εποχή. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των ισοδύναμων κυκλωμάτων και την επίλυσή τους, είτε λειτουργούν ως γεννήτριες,είτε ως κινητήρες.Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι κύριες αρχές επιλογής βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών μηχανών για τις διάφορες εφαρμογές τους στη βιομηχανία και τις πλωτές κατασκευές.Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των ημιαγωγικών διακοπτών και οι εφαρμογές τους στις κύριες διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος, όπως αυτές αξιοποιούνται σε σύγχρονες βιομηχανικές εφαρμογές και πλωτές κατασκευές.

Εκδότης: Συμμετρία

ISBN_13: 978-960-266-361-5

Έτος: 2012

Συντελεστής: Προυσαλίδης, Ι.

Σελίδες: 184