Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης

Η ευρωπαϊκή πρόκληση και η εξέλιξη του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης

59.55 

Το κύριο αντικείμενο της μελέτης εντοπίζεται στη διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, καθώς και στην ανάλυση των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των αντίστοιχων εθνικών δράσεων. Η μελέτη εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, που ήδη εξετάζεται από τους σχεδιαστές πολιτικής στη χώρα μας. Περιλαμβάνει βασικά πεδία έρευνας που επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες: Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Καταγραφή των αντιπροσωπευτικών φορέων σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης). Παρουσίαση των βασικών εθνικών ευρωπαϊκών μοντέλων στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Διερεύνηση του ρόλου και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα (όπως καταγράφονται ιδίως με βάση τις αντίστοιχες ενέργειες που εντάσσονται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης). Ανάπτυξη των γενικών αρχών ενός νέου μοντέλου (που αντιστοιχεί στην εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης). Οι θεωρητικές και κανονιστικές προσεγγίσεις της μελέτης, που παρατίθενται στο πρώτο μέρος της, συνδυάζονται με την καταγραφή των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «επίσημο» σχετικό σύστημα πιστοποίησης. Η καταγραφή παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της μελέτης, που περιέχει κατάλογο των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Κέντρων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., των Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και των πιστοποιημένων φορέων συνεχιζόμενης κατάρτισης για το προσωπικό του υγειονομικού και του προνοιακού τομέα. Η έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, όπου και περιλαμβάνονται οι σχετικά δυσεύρετες κανονιστικές πράξεις για τη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η μελέτη αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους σχεδιαστές των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής προστασίας, τους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της κατάρτισης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση

ISBN_13: 978-960-02-1442-0

Έτος: 2000

Συντελεστής: Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.

Σελίδες: 949