Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση

Μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση

21.32 

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει κατ` αρχήν μια γενική αντίληψη του περίπλοκου μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξή του, και κατά κύριο λόγο να εμβαθύνει στις πολιτικές και τις δράσεις της Ενωμένης Ευρώπης για τη «Δια βίου μάθηση», η οποία ξεκινώντας ως μία έννοια συμπληρωματική της τυπικής εκπαίδευσης εξελίχθηκε σ` ένα συνεχές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Υπό την έννοια αυτή, το παρόν δημοσίευμα αφορά τόσο την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο μέτρο που λειτουργούν ως φορείς μάθησης, όσο και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, άτομα ή φορείς, που υπό κάποια ιδιότητα ασχολούνται με τη διαμόρφωση και την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα, και τέλος τους πάμπολλους φορείς πραγμάτωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ευρωπαϊκή προέλευση, διάσταση ή στόχευση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ISBN_13: 978-960-8396-15-9

Έτος: 2005

Συντελεστής: Σιπητάνου, Αθηνά Α.

Σελίδες: 224