Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή

8.24 

(...) Στη μελέτη αυτή, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, γίνεται μια προσπάθεια για σύζευξη θεωρίας και πράξης, στο πλαίσιο μιας προβληματικής ότι η θεωρία στηρίζει το διδακτικό έργο και ότι η θεωρία είναι συστηματοποιημένη πράξη. Τα 3 γενικά κεφάλαια που περιλαμβάνει, αναφέρονται συνοπτικά στα εξής:
Το πρώτο ασχολείται με θέματα γνωστικής ψυχολογίας. Μέσα από μια πιαζετιανή θεώρηση προσπαθεί να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδιού της προσχολικής ηλικίας.
Το δεύτερο επιχειρεί να αναπτύξει διάφορα ειδικότερα θέματα που παρεμβαίνουν άμεσα στην προσχολική αγωγή, όπως ο ρόλος του παιδαγωγού, η σημασία του χώρου και του χρόνου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την παιδαγωγική πράξη κ.τ.λ.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και, ειδικότερα, επιχειρείται μια συστηματική προσέγγιση του προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και του τομέα των επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες προτάσεις για διεύρυνση, βελτίωση και αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-343-261-6

Έτος: 1994

Συντελεστής: Κακανά, Δόμνα - Μίκα

Σελίδες: 112