Θεωρητική ανάλυση και μέτρηση της παραγωγικότητας

Μεθοδολογία και εφαρμογή

14.90 

Η άσκηση οικονομικής πολιτικής αφορά, κατά ένα μεγάλο μέρος, στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μέτρων πολιτικής και διευκολύνεται σημαντικά όταν η επιλογή βασίζεται σε αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυσης. Η εφαρμοσμένη οικονομική, τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στους επιμέρους τομείς, διερευνά και αναλύει, θεωρητικά, εμπειρικές σχέσεις, προκειμένου να επιλεγούν ορθότερα μέτρα πολιτικής. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα σημαντικό θέμα της εφαρμοσμένης οικονομικής, την παραγωγικότητα, που αποτελεί εξαιρετικής χρησιμότητας βοήθεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Η γνώση των παραγόντων μεγέθυνσης της οικονομίας και του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την επιλογή μέτρων που έχουν ως στόχο την έξοδο από την ύφεση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Η εκτενής συζήτηση σε διεθνή οικονομικά περιοδικά για τα αίτια της επιβράδυνσης της παραγωγικότητας συνεχίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και σήμερα. Η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν το ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας έχει τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική αξία. Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς παρουσιάζουν μία εκτενή επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και προχωρούν σε θεωρητική θεμελίωση των σχέσεων και των προσδιοριστικών παραγόντων της παραγωγικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση και ανάλυση της παραγωγικότητας και εφαρμόζουν αυτή στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας.

Η ανάλυση της παραγωγικότητας που παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό είναι χρήσιμη από πολλές πλευρές στην εφαρμοσμένη οικονομική και στην οικονομική πολιτική. Θεωρητικά παρουσιάζονται και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και μεθοδολογικά αναλύονται οι νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και ανάλυση της παραγωγικότητας που βασίζονται στη δυϊκή θεωρία της παραγωγής. Η μεθοδολογία αυτή είναι χρήσιμη για τη μέτρηση της παραγωγικότητας τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και σε επιμέρους τομείς αυτής. Πέραν της θεωρητικής και μεθοδολογικής συμβολής, το βιβλίο αυτό είναι εξίσου χρήσιμο για το σχεδιασμό και επιλογή μέτρων πολιτικής στον αγροτικό τομέα, ο οποίος παρουσιάζει στοιχεία μακροχρόνιας κρίσης. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση

ISBN_13:

Έτος: 1997

Συντελεστής: Καραγιάννης, Γιάννης

Σελίδες: 286