Θύμησες πρωτινών καιρών

Λαογραφικά στοιχεία του Βασιλεωνοίκου

15.60 

Πάνε είκοσι χρόνια από τότε που δευτεροετής φοιτήτρια ξεκινούσα, με το μαγνητόφωνο και το εγχειρίδιο, "Οδηγίαι προς συλλογήν λαογραφικής ύλης" του Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη, για να συλλέξω λαογραφικά στοιχεία του Βασιλειώνοικου, του χωριού του πάππου μου Δημήτρη Καρασούλη. Η συλλογή του υλικού ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα περίπου και ακολούθησε η επεξεργασία του και η συγγραφή της λαογραφικής εργασίας που βρίσκεται τώρα στο Λαογραφικό Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (αριθμός χειρογράφου 3457/1979-1980).
Η λαογραφική αυτή εργασία δημοσιεύεται εδώ με ελάχιστες αλλαγές, κυρίως αλλαγές στη στίξη, τονισμό κι ορθογραφία. Η οργάνωση του υλικού έγινε σύμφωνα με το λαογραφικό εγχειρίδιο του Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, από όπου και οι τίτλοι των κεφαλαίων και ενοτήτων του βιβλίου. Το κείμενο είναι συρραφή διαφόρων αφηγήσεων. Σε αντίθεση με την πρωτότυπη αυτή εργασία, τα ονόματα των αφηγητών αναφέρονται σε υποσημειώσεις μόνο στα σημεία όπου κρίθηκε απαραίτητο. Το γλωσσικό ιδίωμα των αφηγητών διατηρήθηκε όπως και στο πρωτότυπο.
[...] (από τον πρόλογο)

Εκδότης: Άλφα Πι

ISBN_13: 978-960-8262-13-3

Έτος: 2002

Συντελεστής: Καρασούλη, Σοφία

Σελίδες: 147