Ιαπωνική διοικητική και μάρκετινγκ

Οικονομική ανάπτυξη και αγορά

32.26 

[...] Στόχος που συγκεκριμένου βιβλίου είναι να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
-Ποια είναι τα στάδια της οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας;
-Ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών και εμπορικών της θεσμών;
-Σε τι έχει συμβάλει η πιθανή ιδιαιτερότητα της ιαπωνικής στρατηγικής διοίκησης στο σημερινό οικονομικό θαύμα της χώρας;
-Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής αγοράς;
-Κατά πόσο οι πρακτικές των ιαπωνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν τις πρακτικές που υιοθετούνται στο εσωτερικό της Ιαπωνίας;
-Με ποιον τρόπο οι ιαπωνικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται διεθνώς επιδιώκοντας συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πώς ακριβώς προσαρμόζονται στο νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται διεθνώς;
Στο πρώτο μέρος εξετάζεται σε συντομία η σύγχρονη ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας. Μέσα από τις ιστορικές αναφορές θα ερμηνεύσουμε το ρόλο της Ιαπωνικής κυβέρνησης, τη συμπεριφορά του επιχειρησιακού κόσμου, τις σχέσεις ανάμεσα στα διοικητικά στελέχη και τους εργαζόμενους καθώς επίσης και την προέλευση της διοικητικής εξουσίας. Οι διάφορες ιστορικές παραδοχές συμβάλλουν και καθορίζουν την `αποστολή` μιας χώρας, τις σχέσεις με τους γείτονές της, το ρόλο της στη διεθνή σκηνή και επιδρούν στη διαμόρφωση των ιδεολογιών. Θεωρούμε όμως δεδομένη την υποκειμενική αντίληψη της ιστορίας: την ανάλυση δηλαδή των ιστορικών στοιχείων μέσα από υποκειμενικές επιλογές κάτω από την επίδραση των πολιτισμικών συστημάτων και του εφήμερου χαρακτήρα των αποτελεσμάτων. Για τη συγκεκριμένη ιστορική προσέγγιση της Ιαπωνίας βασιστήκαμε στη δόκιμη βιβλιογραφία, αναζητώντας στοιχεία σε σχέση με το εμπόριο, τις διοικητικές μεθόδους και τεχνικές εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. Μ` αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το πλαίσιο δεδομένων που αποτέλεσε τις βάσεις για την ανάλυση της Ιαπωνικής αγοράς και της σύγχρονης Ιαπωνικής διοικητικής πρακτικής.
Στο δεύτερο και τρίτο μέρος αναλύονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς της Ιαπωνίας που διαχρονικά έχουν προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Μιας αγοράς που εξήγε τα προϊόντα της στις παγκόσμιες αγορές, αλλά κρατούσε τις δικές της, απρόσιτες για τα προϊόντα των άλλων χωρών. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-206-6

Έτος: 1999

Συντελεστής: Μουρδουκούτας, Πάνος Γ.

Σελίδες: 480