Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα

19.62 

Σε μία εποχή εκρηκτικής κινητικότητας για την ανθρωπότητα, που σημαδεύεται από αλλαγές σε πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, μία νέα σύνθετη πραγματικότητα διαμορφώνεται σήμερα στο επίπεδο της επιστήμης και της γνώσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντική θέση κατέχει το γνωστικό αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που συνδυάζει γνώσεις και μεθόδους από πολλές επιστήμες. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί στις μέρες μας το κλειδί της εφαρμογής όλων των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων και τάσεων στον τομέα της Υγείας. Γίνεται ολοένα και περισσότερο φανερή η ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα του ιατρικού χώρου και των υπηρεσιών υγείας γενικότερα, ενώ ο ρόλος των νέων τεχνολογιών διευρύνεται και γίνεται πρωταρχικός. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

Περιέχονται τα θέματα: Εισαγωγή στα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα, Υπολογιστικός Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος, Ενδοσκοπικά Συστήματα, Υπερηχογράφος, Μέθοδοι ανακατασκευής εικόνας, Ορισμοί, Πρόβλημα ανακατασκευής εικόνας, Αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, Ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, Τρισδιάστατη τομογραφία, Αξονική τομογραφία, Φυσικές αρχές λειτουργίας, Διάταξη αξονικής τομογραφίας ακτίνων Χ, Γεωμετρίες απόκτησης δεδομένων, Ανακατασκευή τομογραφικής εικόνας, Ελικοειδής αξονικός τομογράφος (SPIRAL CT), Πυρηνική ιατρική και τομογραφία SPECT, Ραδιοφάρμακα, Παράμετροι επιλογής στην πυρηνική ιατρική, Anger Camera, Single Photon Emission Computed Tomography (S.P.E.C.T.), Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (P.E.T.), Φυσικές αρχές, Ραδιοφάρμακα, Διάταξη PET, Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας, Ανακατασκευή της εικόνας, Ευαισθησία, Στατιστικές ιδιότητες του PET, Εφαρμογές, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, Αρχές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, Λύσεις της εξίσωσης Bloch, Το σύστημα ανίχνευσης ΠΜΣ, Παλμοσειρές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, Διαδικασίες χαλάρωσης και η μέτρησή τους, Μέθοδοι απεικόνισης υπερήχων (Ultrasonic imaging), Φυσικές αρχές, Παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, Pulse-Echo US imaging, Εκτίμηση της διακριτικής ικανότητας της εικόνας, Υπερηχογραφική απεικόνιση πραγματικού χρόνου, Υπερηχογραφική απεικόνιση Doppler, Τομογραφία υπερήχων, Αξιολόγηση των απεικονιστικών μεθόδων υπερήχων, Περιθλαστική τομογραφία, Προβολές στην περιθλαστική τομογραφία, Προσεγγιστικές λύσεις της κυματικής εξίσωσης, Το θεώρημα περίθλασης Fourier, Αλγόριθμοι ανακατασκευής, Συμπεράσματα, Αλληλεπίδραση RF ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και βιολογικών ιστών, Ηλεκτρικές ιδιότητες βιολογικών ιστών, Βιολογικά αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, Δοσιμετρικά μεγέθη και όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, κ.ά.

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-043-1

Έτος: 2004

Συντελεστής: Κουτσούρης, Διονύσης - Δημήτρης

Σελίδες: 295