Ιατρική φυσική 2ος

Μηχανική - κυματική

49.23 

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

1.1 Γενικές Αρχές          
1.2 Ειδικές `Εφαρμογές του SI στις `Ιατρικές Επιστήμες         
1.2.1 Ποσό Ουσίας         
1.2.2 Άλλες Μετρήσεις         

2. Γενικές Φυσικές `Ιδιότητες της Ύλης
2.1 Εισαγωγή - Γενικότητες         
2.1.1 Οι Καταστάσεις της Ύλης        
2.1.2 Μοριακές Ελκτικές Δυνάμεις        
2.1.3 Θερμική Κίνηση των Μορίων        
2.2 `Αέρια         
2.2.1 Κινητική Θεωρία των `Αερίων      
2.2.2 Νόμοι των Ιδανικών Αερίων        
2.2.3 Μεταβολές της Καταστάσεως των Αερίων   
2.2.4 Εσωτερική Τριβή των Αερίων  
2.3 Υγρά        
2.3.1 Επιφανειακή  Τάση     
2.3.2 Γλοιότητα (ή `Εσωτερική Τριβή) των Υγρών      
2.3.3 Τριχοειδικά Φαινόμενα       
2.4 Στερεά         
2.4.1 Ελαστικές Ιδιότητες       
2.4.2 Τριβή       
2.5 Μετατροπές Φάσεως        
2.5.1 Μετατροπή Στερεών σε Υγρά και Αντίστροφα      
2.5.2   Μετατροπή Στερεών σε Αέρια        
2.5.3 Μετατροπή `Υγρών σε Αέρια και `Αντίστροφα   
2.5.4 `Υστέρηση σε Αποκατάσταση Ισορροπίας       
2.6 Συστήματα Διασποράς της Ύλης      
2.6.1 Αδρομερή Συστήματα Διασποράς  
2.6.2   Κολλοειδή Συστήματα Διασποράς       
2.6.3   Μοριακά (ή Γνήσια) Διαλύματα        
2.7 Προσρόφηση      
2.7.1 Ερμηνεία και Χαρακτηριστικά της Προσροφήσεως     
2.7.2   `Εφαρμογές της Προσροφήσεως        

3. Εισαγωγή στη Μηχανική
3.1 Διαίρεση της Μηχανικής      
3.2   Σχέσεις Μηχανικής και `Ιατρικής   

4. Μηχανική των Στερεών Σωμάτων
4.1 Στατική         
4.2   Κινηματική    
4.3   Δυναμική      

5. Μηχανική των Ρευστών
5.1 `Υδροστατική - Αεροστατική    
5.2   `Υδροδυναμική - `Αεροδυναμική    
5.3   Εισαγωγή στη Φυσική της Αιμοδυναμικής·    

6. Έργο, Ισχύς, Ενέργεια
6.1 Έργο       
6.2  Ισχύς       
6.3  Ενέργεια       

7. Βιοϋλικά
7.1 `Ιδιότητες των Βιοϋλικών       
7.2   Κατάταξη των Βιοϋλικών      
7.3   Χρήσεις των Βιοϋλικών    
7.4   Ειδικές Περιπτώσεις Κλινικών Εφαρμογών των Βιοϋλικών      

8. Κυματική
8.1 Εισαγωγή - Γενικότητες     
8.2   Εγκάρσια και Διαμήκη Κύματα   
8.3   Ελεύθερες και Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις - Συντονισμός
8.4   Γενικές Ιδιότητες των Κυμάτων    
8.5   Πρόσπτωση Κυμάτων σε Εμπόδια    
8.6   Σύνθεση  Κυμάτων    

9. Ακουστική
9.1 Εισαγωγή — Γενικότητες   
9.2 `Ιδιότητες των "Ήχων      
9.2.1 Παραγωγή Ήχων    
9.2.2 Διάκριση και Χαρακτηριστικά των "Ήχων       
9.2.3    Διάδοση των Ήχων    
9.2.4 Κυματικά Φαινόμενα των Ήχων   
9.2.5 Ένταση των Ήχων
9.3 Φυσικές `Αρχές τής `Ακοής   
9.4   Βιολογικές Επιδράσεις των Ήχων   

10. Υπέρηχοι
10.1 Εισαγωγή - Γενικότητες   
10.2 Διαγνωστικές Εφαρμογές των `Υπερήχων       1
10.2.1 `Υπέρηχοι κατά Παλμούς.
10.2.2 Συνεχείς `Υπέρηχοι (Doppler)      
10.3 Βιολογικές Επιδράσεις των `Υπερήχων     
10.4 Θεραπευτικές Εφαρμογές των `Υπερήχων       

11. Οπτική
11.1 Εισαγωγή –Γενικότητες    
11.2 Μηχανισμοί Παραγωγής Φωτός - Φωτεινές Πηγές  
11.2.1 Φυσικοί Μηχανισμοί Παραγωγής του Φωτός.  
11.2.2 Φωτεινές Πηγές      
11.3 Φωτομετρία       
11.4 Γεωμετρική Οπτική       
11.4.1   Διάδοση του Φωτός  
11.4.2   `Ανάκλαση του Φωτός   
11.4.3   Διάθλαση του Φωτός     
11.5 Κυματική Οπτική       
11.5.1 Συμβολή του Φωτός       
11.5.2 Περίθλαση του Φωτός     
11.5.3 Πόλωση του Φωτός     
11.6 Φως και Βιολογία    
11.6.1 Φυσικοί Μηχανισμοί τής Οράσεως    
11.6.2 Βιολογικές Επιδράσεις του Φωτός  
11.7 Μικροσκόπια    
Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-394-303-7

Έτος: 2004

Συντελεστής: Προυκάκης, Χαράλαμπος Χ.

Σελίδες: