Ιδιωτική κωδικοποίηση του Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρα 18-133 και Νόμος 3016/17.5.2002, για την εταιρική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-11)

17.20 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0762-0

Έτος: 2002

Συντελεστής: Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.

Σελίδες: 243