Ιδιωτική κωδικοποίηση του Ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών

Άρθρα 1-17α, ενήμερη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001

9.68 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0686-9

Έτος: 2002

Συντελεστής: Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.

Σελίδες: 61