Ιδιωτική οικονομική

36.93 

Περιέχει τα κεφάλαια:
-Αντικείμενο της ιδιωτικής οικονομικής.
-Εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση της επιχείρησης.
-Η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
-Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου, δραστηριότητας και αποδοτικότητας κεφαλαίου.
-Διάρθρωση της αγοράς και θεωρία τιμών.
-Τεχνικές αριστοποίησης.
-Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.
-Τεχνικές των προγνώσεων.
-Επιχειρηματικός κίνδυνος και αποτελεσματική διαχείριση αυτού.
-Θεωρία ζήτησης.
-Ανάλυση του νεκρού σημείου (λειτουργική και ταμιακή μόχλευση).
-Το ταμιακό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τα άλλα βραχυχρόνια προγράμματα της επιχείρησης. -Αξιολόγηση επενδύσεων.
-Θεωρία κόστους. -
Έννοια και προσδιοριστικοί παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας. Οικονομικότητα και αποδοτικότητα.
-Χρηματιστήριο, χρηματιστηριακές συναλλαγές, χρηματαγορά, κεφαλαιαγορά.
-Προγραμματισμός, εναλλακτικές στρατηγικές.
-Θεωρία παραγωγής.
-Γραμμικός προγραμματισμός.

Εκδότης: Σύγχρονη Εκδοτική

ISBN_13: 978-960-8165-58-8

Έτος: 2003

Συντελεστής: Κιόχος, Απόστολος Π.

Σελίδες: 438