Ιερά Κατήχησις

Ήτοι της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας εξήγησις και εξέτασις των χειροτονουμένων: Κατ' ερώτησιν και απόκρισιν

17.98 

[...] Η ανά χείρας "Κατήχησις", τυπωθείσα εις Βενετίαν εν έτει 1681, πρωτότυπος εις το είδος της (περιέχουσα συν τοις άλλοις πληθώρα αποφθεγμάτων υπέρ διακοσίων Αγίων και Διδασκάλων της καθ` ημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας) διηρέθη με την μορφήν ερωταποκρίσεων εις κεφάλαια κατά περιεχόμενον.

Εις τινα σημεία -ιδίως εις το κεφάλαιον περί της Θείας Λειτουργίας- παρουσιάζονται θεωρίαι πρωτότυποι ως προς την γραφήν και ερμηνείαν μη θίγουσαι το Δόγμα (ενδεικτικώς αναφέρομεν την περίπτωσιν της Μικράς Εισόδου, όπου το "Σοφία ορθοί" γράφεται και "ορθή" και ερμηνεύεται ούτως). Ομοίως χρησιμοποιούνται λέξεις εκ της τοπικής διαλέκτου -πλήρως κατανοηταί- και άλλαι τιναί ιδιορρυθμίαι γραφής του συγγραφέως, άτινας θα συναντήσει ο αναγνώστης.

Επιθυμούντες να προσφέρωμεν το κείμενον ως έχει εις το πρωτότυπον, παρελείψαμεν καλώς ή κακώς ορθογραφικάς διορθώσεις και υπομνηματίσεις καθ` ο η επανέκδοσις δεν τυγχάνει "κριτική".

Στόχος είναι η προσφορά του ετοίμου θεολογικού λογού να ωφελήση ψυχάς. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: Μοναστικός Οίκος Υ. Θ. "Χαράς των Θλιβομένων"

ISBN_13:

Έτος: 2004

Συντελεστής: Βούλγαρης, Νικόλαος

Σελίδες: 309