Ιερά Σύνοψις

15.83 

Εξαντλημένο

Η Χριστιανική Ένωσις Εργαζομένης Νεολαίας προέβη εις την παρούσαν επιμελημένην έκδοσιν της Μεγάλης Ιεράς Συνόψεως, δια να βοηθήση τον ευλαβή χριστιανόν εις την προς τον Θεόν προσευχήν του και εις την μετά προσοχής και ζήλου παρακολούθησιν των ιερών Ακολουθιών.
Εις την πολυτάραχον σημερινήν εποχήν καθίσταται ολονέν και περισσότερον αντιληπτή η ανάγκη της προσευχής. Ζαλισμένος ο σύγχρονος άνθρωπος από την τρικυμίαν των βιοτικών φροντίδων, αναζητεί με αγωνίαν βάσιν σταθεράν και ακλόνητον δια να στηριχθή. Και βάσις άλλη, σταθερωτέρα από την προσευχήν, δεν υπάρχει.
Δια της παρούσης Μεγάλης Ιεράς Συνόψεως και του πλήθους των εν αυτή προσευχών βοηθείται ο πιστός να προσπέραση, δια της προσευχής, εις τας στοργικάς αγκάλας του Σωτήρος Χριστού και να εύρη στοργήν, ανακούφισιν και λύσιν εις όλα τα προβλήματά του.
Ψυχαί χριστιανικαί, εξαγνισθείσαι δια της προσευχής, θα κινούν την γλώσσαν του και θα τον διδάσκουν να αναπέμπη εις τον Θεόν δοξολογίαν και αίνον, δια να λαμβάνη εξ Αυτού πλουσίαν την ευλογίαν και την χάριν.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Εκδόσεις Φως

ISBN_13: 978-960-8093-20-1

Έτος: 2006

Συντελεστής:

Σελίδες: 631